Over de toolbox

De informatie in deze toolbox wordt regelmatig aangepast en aangevuld op basis van actuele ontwikkelingen en informatiebehoefte.  

Het Kabinet wil met tijdelijke flex- en transformatiewoningen een snelle oplossing bieden aan woningzoekers die met spoed een dak boven hun hoofd nodig hebben. De tijdelijke huisvesting is met name bedoeld voor gevluchte Oekraïners, statushouders, arbeidsmigranten, mensen die een zorginstelling verlaten, studenten en starters.  

De Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting is eind mei 2022 door de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ingesteld met de taak overheden en andere woningmarktpartijen actief te ondersteunen bij de versnelde realisatie van tijdelijke huisvesting.  

Eén van de hulpmiddelen is deze toolbox, die handvatten biedt aan gemeenten, provincies, woningcorporaties, projectontwikkelaars en bouwbedrijven die willen bijdragen aan tijdelijke huisvesting(projecten). De toolbox ondersteunt bij het oplossen van juridische en financiële vraagstukken die zich kunnen voordoen bij de realisatie van tijdelijke huisvesting. De toolbox volgt de vijf fasen van de levenscyclus van vastgoedontwikkeling: initiatief, haalbaarheid, realisatie, exploitatie en herplaatsing/exit. Voor elke fase vindt u algemene informatie en verdiepende casuïstiek.   

Initiatief 

Het initiatief om een project te starten. In deze fase worden de eerste contouren van de opzet van het project uitgedacht, relevante gegevens over het project verzameld en wordt contact gelegd met betrokkenen.  

Haalbaarheid 

Onderzoek naar de politieke, maatschappelijke, technische en bedrijfseconomische haalbaarheid van de beoogde locatie. Hierbij hoort ook de uitwerking van de business case (inclusief de grond- en vastgoedexploitatie) en de onderbouwing van de financiering ervan.  

  Realisatie  

Aanbesteding van het project, het verrichten van voorbereidende werkzaamheden en het daadwerkelijk realiseren van de woningen. Tijdens de realisatie worden budget, kwaliteit en voortgang van het project gemonitord. 

Exploitatie 

Verhuren of exploiteren van vastgoed. 

Herplaatsing of exit 

Eindigen van de exploitatieduur van tijdelijke woningbouw en de mogelijke doorexploitatie of herplaatsing. 

Deze toolbox is opgesteld samen met de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting. De informatie op de website mag vrij gebruikt worden. Indien u opmerkingen over of tips heeft voor de toolbox, neem dan contact met ons op via het contactformulier. Meedenken wordt enorm gewaardeerd. 

Pagina voor het laatst aangepast op 11 november 2022.