Een businesscase is een projectmanagement-term waarin de zakelijke afweging om een project te beginnen beschreven wordt. In de businesscase worden de kosten tegen de baten afgewogen, rekening houdend met de risico’s. Zodoende kan worden getoetst of de investering winst oplevert, dan wel binnen de financiële kaders blijft. Het doel van dit stuk is om overheden en andere woningmarktpartijen te informeren over welke onderwerpen in een businesscase specifiek van belang zijn voor het kunnen realiseren van de versnelde realisatie van tijdelijke huisvesting. Verder zal in dit stuk de wijze waarop ondersteuning geboden kan worden door de Taskforce Versnelling Huisvesting worden besproken.


Waaruit bestaat een business case? #

De business case bestaat veelal uit de grondexploitatie en een vastgoedexploitatie (inclusief beheerexploitatie). De hieronder genoemde kosten en opbrengsten zijn illustratief, niet limitatief.

Grondexploitatie #

De grondexploitatie is een berekening van de totale verwachte kosten en opbrengsten van alle grond in een bouwplan. De (toekomstige) grondeigenaar is in de praktijk vaak verantwoordelijk voor het opstellen van de grondexploitatie. De kosten van een grondexploitatie zijn onder andere kosten voor:

  • Onderzoek
  • Sanering
  • Kunstwerken
  • Bouwrijp maken
  • Woonrijp maken

De opbrengsten in de grondexploitatie bestaan onder andere uit opbrengsten voor tijdelijke verhuur, subsidies en grondopbrengsten.

Vastgoedexploitatie #

De vastgoedexploitatie ziet op de exploitatieperiode: het – eventueel met winst – draaiende houden en het managen van het vastgoed. De (toekomstige) vastgoedeigenaar is in de praktijk vaak verantwoordelijk voor het opstellen van de vastgoedexploitatie. De kosten in een vastgoedexploitatie bestaan onder andere uit ontwikkelkosten – zoals stichtingskosten, financieringskosten, grondkosten – en exploitatiekosten – zoals kosten voor beheer, onderhoud en belastingen.

Op welke manier wordt ondersteuning geboden bij het opstellen van een business case? #

De Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting kijkt bij een aantal projecten actief mee bij het opstellen van de business case, zowel bij de grondexploitatie als de vastgoedexploitatie. Wij doen dit onder andere door de aangeleverde informatie te toetsen op kengetallen en marktinformatie (onder andere uit vergelijkbare projecten).

Daarnaast beoordelen wij ten behoeve van de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen ook de business case op de in de regeling genoemde onderdelen. De contouren van de regeling vind je hier.  

Pagina voor het laatst aangepast op 11 november 2022