Inhoudsopgave privacyverklaring

1. Algemeen

De website www.realisatiehuisvesting.nl (de “Website”) is de website van de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting (de ‘Taskforce‘, ‘wij‘ of ‘ons‘). De Taskforce opereert onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (het ‘Ministerie‘). Het Ministerie is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG‘) ten aanzien van de verwerkingen van persoonsgegevens die door of op opdracht van de Taskforce worden uitgevoerd en die worden omschreven in deze Privacyverklaring.

De Taskforce wordt in haar werkzaamheden ondersteund door een uitvoeringsorganisatie (de “Uitvoeringsorganisatie“), zoals genoemd in artikel 7 van het Instellingsbesluit commissie versnelling tijdelijke huisvesting (Instellingsbesluit commissie versnelling tijdelijke huisvesting) (“Instellingsbesluit“). De rol van de Uitvoeringsorganisatie wordt momenteel vervuld door de Stichting Uitvoeringsorganisatie Realisatie Huisvesting (“Stichting“). Meer informatie over de relatie tussen de Taskforce en de Uitvoeringsorganisatie vindt u in het Instellingsbesluit.

De Taskforce hecht veel belang aan uw privacy. Wij hebben deze Privacyverklaring opgesteld om u te laten weten hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee wij u direct of indirect kunnen identificeren. Het is belangrijk voor ons dat u begrijpt hoe wij uw persoonsgegevens zullen behandelen en dat u op de hoogte bent van uw rechten. Als u contact met ons wilt opnemen, dan verzoeken wij u dat te doen via het onderaan deze Privacyverklaring opgegeven e-mailadres. Indien u contact op wilt nemen met de Functionaris Gegevensbescherming van het Ministerie kan dit via het e-mailadres PostbusFG@minbzk.nl.

Deze Privacyverklaring richt zich tot bezoekers van de Website en contactpersonen die als zodanig worden aangemerkt in het Intakeformulier aanbod realisatie tijdelijke huisvesting, waarmee u uw organisatie kunt aanmelden voor ondersteuning vanuit de Taskforce, (het “Intakeformulier“), en/of het contactformulier dat wordt aangeboden op de Website. Het Intakeformulier wordt ter beschikking gesteld op de Website.

Naar aanleiding van de in het Intakeformulier geleverde informatie ontvangt de in het Intakeformulier opgegeven contactpersoon mogelijk het verzoek om ook één of meerdere andere formulieren in te (laten) vullen. Dit zijn:

  • het Formulier aanvullende informatie aanbod tijdelijke huisvesting (“Formulier Aanvullende Informatie“); en/of
  • het aanvraagformulier voor de stimuleringsregeling die ziet op het ontvangen van een financiële bijdrage vanuit de € 100 miljoen die door het kabinet beschikbaar is gesteld voor het versnellen van de bouw van flexwoningen en transformatieprojecten voor ontheemde Oekraïners, statushouders en andere doelgroepen (“Aanvraagformulier Stimuleringsregeling“).

Deze Privacyverklaring richt zich tevens tot personen wiens persoonsgegevens worden verstrekt via deze formulieren.

Wij kunnen deze Privacyverklaring wijzigen. Meldingen van wijzigingen worden geplaatst op de Website. Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 10-1-2023.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij, hoe verzamelen wij deze persoonsgegevens en waarom?

Wij verzamelen persoonsgegevens via verschillende formulieren. Hieronder wordt per formulier uiteengezet welke persoonsgegevens verzameld worden en waarom. Middels deze formulieren worden geen bijzondere persoonsgegevens in de zin van artikel 9 AVG verzameld. Tevens wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming in de zin van artikel 22 AVG. Een groot aandeel van de verwerkingen van persoonsgegevens worden uitgevoerd op grond van een wettelijke verplichting van de verwerkingsverantwoordelijke (art. 6 lid 1 sub c AVG) (“Wettelijke Verplichting“) die volgt uit artikel 7 lid 2 van het Instellingsbesluit.

Intakeformulier en Formulier Aanvullende Informatie
De Taskforce wil contact met uw organisatie op kunnen nemen in het kader van de aanmelding van uw organisatie. In dat kader wordt u bij het invullen van het Intakeformulier onder meer gevraagd om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer op te geven.

Mogelijk blijkt uit de informatie die u aan ons beschikbaar heeft gesteld in het Intakeformulier dat het type project dat uw organisatie uitvoert niet valt binnen de activiteiten van de Taskforce, maar dat deze mogelijk wel geschikt is voor lopende vastgoedgerelateerde projecten van andere partijen. Deze partijen zijn het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (“RVO“). Indien u daarvoor toestemming heeft verleend deelt de Taskforce de gegevens, waaronder persoonsgegevens, die u middels het Intakeformulier heeft opgegeven met de genoemde andere partijen. Wij baseren deze verwerkingen van persoonsgegevens op uw toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG).

Indien uit de gegevens (zijnde niet persoonsgegevens) die u aan ons beschikbaar heeft gesteld in het Intakeformulier blijkt dat het door u aangemelde project mogelijk geschikt is voor de werkzaamheden van de Taskforce ontvangt u het verzoek om het Formulier Aanvullende Informatie in te vullen. In dit formulier vragen wij u om wederom een e-mailadres op te geven via welke wij contact kunnen opnemen in het kader van de aanmelding van uw organisatie.

Wij baseren de verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden in het kader van het contact op kunnen nemen met uw organisatie op de Wettelijke Verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG).

In het Formulier Aanvullende Informatie wordt tevens gevraagd om de namen van verschillende ‘stakeholders’, waaronder bijvoorbeeld de grondeigenaar, de vastgoedeigenaar en de beoogde ontwikkelaar. Hoewel deze namen veelal namen van bedrijven zullen betreffen, is het mogelijk dat in enkele gevallen de naam van een natuurlijk persoon verwerkt wordt.

Wij baseren de verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden in het kader van het benoemen van stakeholders in het Formulier Aanvullende Informatie op de Wettelijke Verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG).

Aanvraagformulier Stimuleringsregeling
Mogelijk ontvangt u naar aanleiding van de aanmelding van uw organisatie via het Intakeformulier het verzoek om het Aanvraagformulier Stimuleringsregeling in te vullen. De Taskforce wil contact met uw organisatie op kunnen nemen in het kader van de via dit formulier verstrekte informatie. Bij het invullen van het Aanvraagformulier Stimuleringsregeling wordt daarom onder meer gevraagd om de volgende gegevens op te geven van de projectleider en de verantwoordelijk directeur bij de relevante gemeente:

  • naam;
  • e-mailadres;
  • telefoonnummer.

Van de aanvrager (de persoon die het formulier invult) wordt ook gevraagd om de naam, de functie en het e-mailadres op te geven.

Wij baseren de verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden in het kader van het contact op kunnen nemen met de juiste persoon binnen uw organisatie op de Wettelijke Verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG).

In het Aanvraagformulier Stimuleringsregeling wordt tevens gevraagd om betrokken partijen bij het project en de exploitant van de woningen te benoemen. Hoewel de namen van deze partijen veelal namen van bedrijven zullen betreffen, is het mogelijk dat in enkele gevallen de naam van een natuurlijk persoon verwerkt wordt.

Wij baseren de verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden in het kader van het benoemen van betrokken partijen en de exploitant van de woningen in het Aanvraagformulier Stimuleringsregeling op de Wettelijke Verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG).

Naar aanleiding van de aanvraag van uw organisatie wordt beoordeeld of uw organisatie in aanmerking komt voor de stimuleringsregeling. Naar gelang van de door u verstrekte informatie wordt besloten of uw aanvraag wordt voorgelegd aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het Ministerie besluit vervolgens of subsidie zal worden toegekend. Indien wordt besloten om de aanvraag van uw organisatie voor te leggen aan het Ministerie wordt de informatie die middels het Aanvraagformulier Stimuleringsregeling is verstrekt, inclusief persoonsgegevens, met het Ministerie gedeeld.

Wij baseren het verstrekken van persoonsgegevens aan het Ministerie, indien wordt besloten de aanvraag voor te leggen, op de Wettelijke Verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG).

Zoals blijkt uit het bovenstaande vult de aanvrager in het Aanvraagformulier Stimuleringsregeling niet alleen zijn of haar eigen persoonsgegevens in, maar ook die van anderen, namelijk van de projectleider, de verantwoordelijk directeur, en eventueel andere betrokken partijen, indien dit natuurlijke personen betreffen. U dient alvorens deze persoonsgegevens van anderen te verstrekken te verifiëren of daarvoor een adequate grondslag is en, voor zover noodzakelijk, de betrokkenen daarover te informeren. Ook dient u deze partijen over het bestaan van deze Privacyverklaring te informeren. Deze Privacyverklaring richt zich, zoals reeds aangegeven onder paragraaf 1, onder meer tot personen wiens persoonsgegevens worden verstrekt via het Aanvraagformulier Stimuleringsregeling.

Contactformulier Website
Op de Website wordt een contactformulier aangeboden dat u kunt gebruiken om contact met ons op te nemen. Hierbij wordt u gevraagd om verschillende gegevens in te vullen, waaronder enkele persoonsgegevens, namelijk de naam van een contactpersoon alsmede een e-mailadres en telefoonnummer.

Wij baseren de verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden naar aanleiding van het invullen van het contactformulier op de Website op uw toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG).

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Binnen de Taskforce en de Uitvoeringsorganisatie krijgen uitsluitend die personen toegang tot uw persoonsgegevens die deze nodig hebben in het kader van de uitoefening van hun functie.

De rol van de Uitvoeringsorganisatie wordt momenteel vervuld door de Stichting Uitvoeringsorganisatie Realisatie Huisvesting. Echter loopt op het moment ook een aanbestedingsprocedure, naar aanleiding waarvan de rol van de Uitvoeringsorganisatie mogelijk in de toekomst over zal worden genomen door een andere partij dan de Stichting Uitvoeringsorganisatie Realisatie Huisvesting. Indien dit het geval is worden uw persoonsgegevens gedeeld met deze andere partij, zodat deze de werkzaamheden van de Uitvoeringsorganisatie zal kunnen overnemen.

De verwerkingen zoals genoemd in deze Privacyverklaring kunnen op instructie en ten behoeve van de Taskforce mede worden uitgevoerd door externe dienstverleners, zoals IT-leveranciers. In dit kader worden uw persoonsgegevens verwerkt door Microsoft.

Mocht u toestemming gegeven hebben om uw naam en contactgegevens te delen met andere partijen, zoals hierboven omschreven onder paragraaf 2, dan gebeurt dit slechts indien daar aanleiding toe is.

In geval uw organisatie via het Aanvraagformulier Stimuleringsregeling is aangemeld worden de persoonsgegevens die middels dit formulier zijn verstrekt, afhankelijk van het besluit om de aanvraag voor te leggen, gedeeld met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Daarnaast worden mogelijk de gegevens die via één of meerdere van de onder 2 omschreven formulieren worden verstrekt gedeeld met één of meerdere organisaties anders dan hierboven omschreven, wanneer dit van belang is voor het behalen van het doel waarvoor u uw organisatie hebt ingeschreven. Het delen van persoonsgegevens met deze organisaties is gebaseerd op de Wettelijke Verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG). De organisaties waarmee mogelijk gegevens gedeeld worden zijn benoemd in Bijlage 1 bij deze Privacyverklaring.

4. Waar slaan wij uw persoonsgegevens op?

Wij slaan uw persoonsgegevens in beginsel op in Nederland. Als wij uw persoonsgegevens doorgeven (bijvoorbeeld aan een dienstverlener) naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (“EEA”) dan treffen wij passende waarborgen om een adequaat beschermingsniveau te bewerkstelligen.

Microsoft verwerkt uw persoonsgegevens in beginsel in Nederland. Mochten uw gegevens door Microsoft naar een land buiten de EAA worden doorgegeven, dan wordt gebruik gemaakt van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn vastgesteld (‘Standard Contractual Clauses’) om te verzekeren dat het beschermingsniveau ten aanzien van uw persoonsgegevens niet wordt verminderd door de doorgifte van uw gegevens.

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij deze verwerken. De persoonsgegevens die middels één of meerdere van de in deze Privacyverklaring benoemde formulieren aan ons worden verstrekt worden bewaard zo lang als deze gegevens van belang zijn voor het uitvoeren van de taken van de Taskforce, in het kader waarvan uw organisatie een project heeft aangemeld. Wanneer de gegevens hiervoor niet langer nodig zijn worden zij binnen uiterlijk 1 jaar verwijderd.

Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier op de Website worden de hierin opgevraagde persoonsgegevens zo lang bewaard als nodig is om de gestelde vraag te beantwoorden of te kunnen voldoen aan een via het contactformulier ingediend verzoek.

Wij kunnen uw persoonsgegevens evenwel langer bewaren indien dat noodzakelijk is in het kader van een lopende procedure of (dreigende) geschillen.

6. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij zetten ons in om uw privacy te beschermen en nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen. De systemen en programma’s waar wij gebruik van maken zijn goed beveiligd, bijvoorbeeld om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Als u de indruk heeft dat persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met intake@realisatiehuisvesting.

7. Uw rechten

Een enkele de in deze Privacyverklaring omschreven verwerkingen van persoonsgegevens vinden plaats op grond van de toestemming die u hiervoor geeft. Mocht u uw toestemming voor één of meerdere verwerkingen van persoonsgegevens willen intrekken, dan kan dit door een e-mail te sturen naar info@realisatiehuisvesting.nl.

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Een omschrijving van deze rechten treft u hieronder aan:

1

Recht op inzage

U kunt ons verzoeken om inzage van uw persoonsgegevens en bepaalde andere informatie.

2

Recht op rectificatie

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren wanneer deze onjuist of onvolledig zijn.

3

Recht op gegevenswissing

Dit recht wordt ook wel “het recht om vergeten te worden” genoemd. U kunt ons onder bepaalde omstandigheden verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen.

4

Recht op beperking van de verwerking

U hebt onder bepaalde omstandigheden het recht het verdere gebruik van uw persoonsgegevens te blokkeren. Wanneer er beperkingen rusten op de verwerking, mogen wij uw persoonsgegevens nog steeds opslaan, maar niet verder gebruiken.

5

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt onder bepaalde omstandigheden het recht tot het verkrijgen en hergebruiken van uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.

6

Recht op bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigd belang (art. 6 (1) (f) AVG) of op grond van noodzakelijkheid voor de vervulling van een taak van algemeen belang of de uitoefening van openbaar gezag (art. 6 (1) (e) AVG) vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen

Wij wijzen u erop dat de hiervoor genoemde rechten uit de AVG niet absoluut zijn. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij niet (volledig) aan uw verzoek zullen voldoen omdat er een uitzonderingsgrond uit de AVG of uit artikel 41 Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing is. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een situatie dat een beperking van uw recht nodig is om de rechten en vrijheden van anderen, waaronder de Taskforce, te beschermen.

U kunt een verzoek om uw rechten uit te oefenen sturen naar intake@realisatiehuisvesting .Wij kunnen u om aanvullend bewijs van uw identiteit vragen om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan. Dit ter bescherming van uw privacy.

U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder voor gegevensbescherming als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet overeenkomstig de AVG verwerken. In Nederland is de toezichthouder voor gegevensbescherming de Autoriteit Persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens

Website: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Postadres: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag

8. Contact

Als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via intake@realisatiehuisvesting. Indien u contact op wilt nemen met de Functionaris Gegevensbescherming van het Ministerie kan dit via het e-mailadres PostbusFG@minbzk.nl.

Bijlage 1

Organisaties waarmee mogelijk persoonsgegevens gedeeld worden in het kader van de aanmelding van uw organisatie.

Organisatie

Functie

Aedes

Landelijke branchevereniging voor woningcorporaties