FAQ

Deze FAQ wordt van tijd tot tijd aangepast op basis van actuele ontwikkelingen.

Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen

Het kabinet heeft € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor het versnellen van de bouw van flexwoningen en transformatieprojecten voor ontheemde Oekraïners, statushouders en andere aandachtsgroepen. Alleen gemeenten en provincies kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage uit de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen. Dat kan alleen als zij hun projecten aanmelden via de website. Per te realiseren woning bedraagt de maximale bijdrage 12.000 euro inclusief btw, met een maximumbijdrage van 10 miljoen euro inclusief btw per gemeente. Het project moet verder voldoen aan een aantal voorwaarden. Je vindt hier meer informatie over deze financiële regeling. 

Met het inmiddels ontvangen aantal aanvragen voor de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen is het plafond van EUR 100 miljoen bereikt. Inschrijvingen die binnenkomen worden op een wachtlijst geplaatst. Of deze aanvragen kunnen worden behandeld, is nog niet bekend. De Taskforce meldt het wanneer jouw inschrijving in behandeling kan worden genomen.

Op dit moment is het nog niet bekend of we aanvragen die op de wachtlijst staan, kunnen behandelen. De Taskforce meldt het wanneer jouw inschijving in behandeling kan worden genomen. 

Tot nu toe waren alleen de contouren van de stimuleringsregeling bekend gemaakt. Binnenkort worden de formele voorwaarden van deze regeling gepubliceerd, waarna de aanvragen beoordeeld worden. Op basis van de huidige planning, is voor alle ingediende projecten uiterlijk 31 december 2022 bekend of zij een financiële bijdrage ontvangen.

Nee, het is niet mogelijk om een project meerdere keren – bijvoorbeeld voor verschillende scenario’s – aan te melden. Wanneer een project meerdere keren wordt ingediend wordt deze niet in behandeling genomen.

Ondersteuning vanuit de Taskforce

De Taskforce heeft een Uitvoeringsorganisatie die zich richt op:

  • inzichtelijk maken en houden van vraag naar huisvesting en aanbod van locaties en bouwcapaciteit op lokaal niveau;
  • ondersteunen bij het opstellen van investeringsvoorstellen en het uitvoeren van haalbaarheidsstudies voor beoogde projecten (waarbij gekeken wordt naar juridische, financiële en (steden)bouwtechnische aspecten);
  • het faciliteren en ondersteunen van het besluitvormingsproces bij gemeenten en direct betrokken organisaties;
  • het zo nodig ondersteunen van vastgelopen casussen middels het adviseren over de wijze waarop versnelling kan worden bewerkstelligd; en
  • het ondersteunen en begeleiden van gemeenten en betrokken partijen bij de uitvoeringsfase.

De Taskforce zal, nadat je het intakeformulier hebt ingevuld en verstuurd, een oriënterend gesprek met je voeren over de te nemen vervolgstappen voor ondersteuning.

De Taskforce beoordeelt jouw aanbod zorgvuldig. Mocht jouw aanbod niet vallen binnen de activiteiten van de Taskforce, maar mogelijk wel geschikt zijn voor lopende vastgoed gerelateerde projecten van andere partijen – zoals het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – dan verwijzen we je desgewenst door.

Aanbod

De Taskforce zoekt momenteel uiteenlopende locaties en type gebouwen voor het realiseren van tijdelijke huisvesting. De Taskforce zoekt geen locaties en gebouwen voor noodopvang.

Als jouw organisatie beschikt over locaties en/of gebouwen die geschikt zijn voor tijdelijke huisvesting, dan kun je dit melden via het intakeformulier.

Na het versturen van het intakeformulier krijg je een bevestiging te zien op je scherm. Wij beoordelen jouw huisvestingsaanbod en streven ernaar om binnen vijf werkdagen contact met je op te nemen.

Na het versturen van het intakeformulier krijg je een bevestiging te zien op je scherm. Wij beoordelen jouw huisvestingsaanbod en streven ernaar om binnen vijf werkdagen contact met je op te nemen.

Om een aanmelding van een aanbod goed te kunnen beoordelen heeft de Taskforce een invulling van verplichte vragen van het intakeformulier nodig. Mocht je hier vragen over hebben, neem dan contact op via het contactformulier.

Het is mogelijk om verschillende tijdelijke huisvestingsprojecten bij de Taskforce aan te melden. Het is niet mogelijk om hetzelfde project meerder keren aan te melden.

Algemeen

De tijdelijke huisvesting wordt primair gerealiseerd voor ontheemden uit Oekraïne, en is ook inzetbaar voor andere aandachtsgroepen. Het instellingsbesluit van de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting verstaat onder aandachtsgroepen: statushouders, arbeidsmigranten, dak- en thuislozen, mensen met sociale en/of medische urgentie, mensen die uitstromen uit een intramurale (zorg)instelling, studenten, woonwagenbewoners en ouderen.

Dé oplossing voor de wooncrisis is het bouwen van woningen, veel woningen. Maar reguliere bouw duurt lang en veel mensen hebben nú een huis nodig. Daarom wordt een flinke impuls gegeven aan de bouw van extra tijdelijke woningen, huizen die na tien of vijftien jaar weer verdwijnen of verplaatst worden naar een andere locatie. Transformatie- en flexwoningen zijn bij uitstek geschikt om flexibel en snel ingezet te worden.

Het kabinet wil dat er de komende jaren duizenden van dit soort woningen bijkomen, zodat er over tien jaar een flexibele schil, van verplaatsbare woningen, die schommelingen in vraag en aanbod voor woonruimte kan opvangen, is rondom de woningmarkt.

Een tijdelijke woning is een wooneenheid waarbij de duur van bewoning of de locatie waarop de eenheid geplaatst is tijdelijk is. Tijdelijk betekent in het geval van tijdelijke huisvesting maximaal 15 jaar. In de Toolbox staat meer informatie over de juridische definitie en de implicaties voor de vereisten aan woningen.

Flexwoningen zijn woningen die modulair zijn en daarmee gemakkelijk aanpasbaar, verplaatsbaar of demontabel. Ze zijn flexibel inzetbaar om te voldoen aan de behoefte aan tijdelijke huisvesting.

De productie en het inzetten van deze woningen zijn onderdeel van een veel grotere innovatieve ontwikkeling die gaande is in de bouwsector. Namelijk het steeds meer fabrieksmatig/industrieel en conceptueel realiseren van woningen. Met het oog op de arbeidsmarktkrapte, de betaalbaarheid, het streven naar een circulaire economie en het behalen van de klimaatdoelstellingen, is dit in meerdere opzichten een toe te juichen ontwikkeling. Het Expertisecentrum Flexwonen biedt informatie over en voorbeelden van flexwoningen.

Voor flexwoningen geldt dat we streven naar de realisatie van kwalitatief hoogwaardige modulaire woningen met maximale herbruikbaarheid. Dit biedt de beste mogelijkheden om woningen te verplaatsen als deze op een bepaalde plek niet meer nodig zijn. Duurzame inzetbaarheid van de woningen zorgt dat ze langdurige flexibel ingezet kunnen worden voor tijdelijke huisvesting.

Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier. Wij streven ernaar om je vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden.